ความแตกต่างระหว่างเหล็กชุบกัลวาไนซ์กับเหล็กพรีซิงค์

ความแตกางระหเหล็กGalvanizedกับเหล็ก Pre-Galvanized

 

 

เหล็กชุบกัลาไนซ์หรือชุบสังกะสีแบจุ่มร้อน(Hot-dipped Galvanized)


เหล็ชุลวานซ์คืเหล็กที่ถูนำมชุบสังกสีบบจุ่มร้อน(Hot-dippedGalvanized)ซึ่งคน ทั่วไปมักเรียกวาชุบกัลวาไนซ์  มีความหนของสังกะสีประมาณ285-1200/ตาางมตร 

รื40– 170ไมครอ(ขึ้นอยู่ชิ้นงาเหล็ตัวแปรตางในกระบวนการจุ่ร้)วิธีนี้คือ

เหล็กทีขึ้นรูปแล้เช่นท่อหล็ฉากป็ต้ชุบในบ่อสังกะสีที่อุณหภูมิประมาณ450องศาซลเซียสล็กชุกัลวานซ์สาารถป้องกัน 

การกัดกร่อนแการเกิดสนิด้ดีและสามารถช้ในสภาพกลาแจ้ง(Outdoor)ดยทั่วไปาติตั้งในสภาอาาศปกติ

เหล็กชุบอัตราการ สตัวประมณปีละ1ไมฉะนั้นอายุงจึงยาวนากิ30ปี

 


เหล็กชุPre-Galvanizedหรือ Pre-Zinc

                   เหล็ชุบพรีซิงค์หมายถึง การนำเหล็กแผ่ผ่านกรบวนการชุบสังกะสีรืงาชุบเหล็แผ่นด้ยวิการชุบแบต่อเนื่อง(Hotdip galvanizedsteel sheetContinuous sheetGalvanized))ที่มีอุณหภูมิระมาณ450-465°C

                เพื่อทำกาเคลือบจากนั้จึงนำเหล็กที่ เคลือบสักะสีล้วมาขึ้นรูปเป็ลิตภัณฑ์ตางๆเช่นล็กล่องท่อป็ต้ควมหนาของสงกสีประมาณ60– 600/ราเมร หรือ  8-85ครอ

               (ขึ้นอยู่กัชนิดและควาหนของเหล็กผ่และเงื่อนขอื่นจากการจุ่ร้อน)ผลิตภัณฑ์ลุ่นี้สามารถป้กันการเกิด สนิมได้ต่ทั้นี้มักพบปัญหาเกิดสนิมะหว่างอยเชื่อม

               และพว่ามีค่าทนควาดกร่อนที่ต่ำกว่างานGeneralHotDipGalvanized กือบ เท่าตัวเนื่องจาความหนาผิวชุที่น้อยกว่าแลปัหาจากรชื่อมจกการขึ่นรูปหลังชุบ

           

 

References:

 

-AmericanGalvanizers Association,Hot-DipGalvanizing forCorrosionProtectionofSteelProducts

 

-สถานบเหลกละเลกลาหงระเศไ; http://www.isit.or.th/uploads/Marketstudy/4-file.PDF

 

- มาตรฐาตภณอตสาหกรรอเหลกกลาอาบสกะส มอ.277-2532

 

-มาตรฐานผลตณฑหกรมเลกผ่็นเคลอสงกะโดยกรรวธจุมอนผนวนตด แลกฟกอก.50-2548