กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน  #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลสุวรรณภูมิ

23 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัทแสงเจริญฮอทดิพกัลวาไนซ์ จำกัด ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับณะอาจารย์ และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้คณะเยี่ยมชม
โรงงานแสงเจริญฮอทดิพกัลวาไนซ์จำกัด ได้มีโอกาสเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่นนวัตกรรม ความรู้เทคโนโลยี
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน มาตรการการรักษาความปลอดภัย หรือการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น
      วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะเยี่ยมชมครั้งนี้ ได้เรียนรู้และเข้าใจทั้งทฤษฎีแะสัมผัสการปฏิบัติงานในสถานที่จริง
ละทราบถึงประโยชน์ของการชุบกัลวาไนซ์ สามารถป้องกันสนิมให้กับเหล็ก ให้มีอายุการใช้งานยืนยาว
      หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเยิ่ยมชมโรงงานแสงเจริญฮอทดิพกัลวาไนซ์ ในครั้งนี้
ทางคณะอาจารย์ และ นักศึกษาทุกท่าน สามารถนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นต่อไป...